Privacy Policy

Wij zijn zeer verheugd vanwege uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van CAL Consult B.V. De webpagina's van CAL Consult B.V. kunnen gebruikt worden zonder enige indicatie van persoonsgegevens; als een betrokkene echter via onze website wil gebruik maken van speciale diensten voor ondernemingen, is wellicht wel een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Als een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en als er geen rechtsgrond is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij gewoonlijk een toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn voor CAL Consult B.V.. Via deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het brede publiek op de hoogte stellen van de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gesteld van de rechten waarover ze beschikken.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft CAL Consult B.V. talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo compleet mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te waarborgen. Desalniettemin zijn er bij de verzending van gegevens over het internet wellicht leemtes in de beveiliging. Een absolute bescherming kan bijgevolg niet worden gegarandeerd. Daarom is iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven via andere media, bijv. telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van CAL Consult B.V. is gebaseerd op de voorwaarden gebruikt door de Europese wetgever voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en verstaanbaar zijn voor het brede publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen wij graag eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wier persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperken van de verwerking

  Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • h) Verwerker

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 • j) Derde

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  een toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem of haar betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de andere geldende gegevensbeschermingswetgeving in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

CAL Consult B.V.
Pascalstraat 15
6716 AZ Ede
Nederland
Phone: +31 (0)318 691 300
E-mail: info@cal-consult.nl
Website: www.cal-consult.com

3. Cookies

Op de webpagina’s van CAL Consult B.V. worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen in een computersysteem.

Cookies worden gebruikt op vele internetsites en servers. Vele cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificator van de cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waardoor webpagina’s en servers kunnen toegewezen worden aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan herkend en geïdentificeerd worden met de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan CAL Consult B.V. deze website aanbieden aan de gebruikers met gebruiksvriendelijkere diensten, die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd, met de gebruiker in gedachten. Cookies maken het voor ons mogelijk om, zoals eerder werd vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website gemakkelijker maken voor de gebruikers. Een gebruiker van de website die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij iedere toegang tot de website toegangsgegevens invoeren, omdat deze functie wordt overgenomen door de website, en de cookie wordt opgeslagen in het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online-winkel. De online-winkel herinnert via een cookie de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde de instelling van cookies verhinderen via onze website, met behulp van de overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser, en zo permanent de instelling van cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van de cookies uitschakelt in de gebruikte internetbrowser, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CAL Consult B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website via welke een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een Internet-protocoladres (IP-adres), (7) de internet-serviceprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

CAL Consult B.V. trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter noodzakelijk om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de advertentie ervan te optimaliseren, (3) de rendabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te waarborgen en (4) aan wethandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. CAL Consult B.V. analyseert daarom op statistische wijze anoniem verzamelde gegevens en informatie, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te doen toenemen, en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server wordt afzonderlijk opgeslagen van al persoonsgegevens die verstrekt worden door een betrokkene.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van CAL Consult B.V. bevat informatie die snel elektronisch contact met onze onderneming en een rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maakt, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische mail (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die op vrijwillige basis door een betrokkene worden doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, worden opgeslagen voor verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routinematige wissing en blokkering van persoonsgegevens

verwerkingsverantwoordelijke mag de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de termijn die noodzakelijk is, of op voorwaarde dat dit wordt toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of verordeningen die van toepassing zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Als het opslagdoeleinde niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

7. Rechten van de betrokkenen

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verkrijgen of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden. Als een betrokkene zelf gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op toegang

  Elke verwerkingsverantwoordelijke heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens, en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
   de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
   de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
   indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
   dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking;
   dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   als de persoonsgegevens niet zijn verkregen van de betrokkene, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
   het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van het AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

  De betrokkene heeft bovendien het recht om informatie te ontvangen over de eventuele doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. In deze gevallen heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

  Als een betrokkene zelf gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

  c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
   De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 , punt a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
   De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
   De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
   De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

  Als een van de bovenvermelde redenen van toepassing is, en een betrokkene de wissing van persoonsgegevens opgeslagen door CAL Consult B.V. wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van CAL Consult B.V. moet er onverwijld voor zorgen dat het verzoek om de persoonsgegevens te wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig Artikel 17, lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking ervan niet verplicht is. Een werknemer van CAL Consult B.V. zal in individuele gevallen alle nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
   De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
   De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
   De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene de beperking van de verwerking van persoonsgegevens opgeslagen door CAL Consult B.V. wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van CAL Consult B.V. zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van het AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van het AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van het AVG, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van Artikel 20, lid 1 van de AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

  Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te bevestigen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van CAL Consult B.V.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft te allen tijde het door de Europese wetgever toegekende recht om vanwege met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 van de AVG, onder e) of f). Dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

  Bij een bezwaar staakt CAL Consult B.V. de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Als CAL Consult B.V. persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geld ook voor profilering, voor zover die betrekking heeft op een dergelijke direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt bij CAL Consult B.V. tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal CAL Consult B.V. de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om vanwege met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door CAL Consult B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, overeenkomstig Artikel 89, lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van CAL Consult B.V. Bovendien is de betrokkene vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

  h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

 • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar anderszins in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, (2) niet is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft CAL Consult B.V. passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van deze rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van CAL Consult B.V.

 • i) Recht op intrekking van toestemming voor gegevensverwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijd in te trekken.

 • Als een betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van CAL Consult B.V.

8. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke moet de persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen en verwerken, met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant de overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of via een webformulier op de website naar de verwerkingsverantwoordelijke verzendt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst afsluit met een sollicitant, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst afsluit met de sollicitant, worden twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot weigering de sollicitatiedocumenten automatisch gewist, op voorwaarde dat de wissing niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Andere legitieme belangen in dit verband zijn bijv. een bewijslast in een procedure onder de algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Matomo

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website het Matomo-onderdeel opgenomen. Matomo is een open source-softwareprogramma voor webanalyse. Webanalyse is de verzameling en beoordeling van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalyseprogramma verzamelt onder meer gegevens over de website via welke een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke pagina's van de website werden bezocht of hoe vaak en gedurende hoeveel tijd een subpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en de kosten-batenanalyse van internetadvertenties.
 
De software wordt gebruikt op de server van de verwerkingsverantwoordelijke, en de gegevensbeschermingsgevoelige logbestanden worden exclusief op deze server opgeslagen.

Het doel van het Matomo-onderdeel is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer voor de beoordeling van het gebruik van deze website, om online-rapporten op te stellen waarin de activiteiten op onze webpagina’s worden getoond.
Matomo stelt een cookie in over het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Met de instelling van de cookie wordt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Telkens als een van de individuele pagina's van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via het Matomo-onderdeel gevraagd om gegevens te verzenden voor een online-analyse van onze server. Tijdens deze technische procedure verwerven wij kennis over persoonlijke informatie zoals het IP-adres van de betrokkene, dat wordt gebruikt om te begrijpen wat de oorsprong is van de bezoekers en kliks.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van de toegang, de locatie van de toegang en de frequentie van de bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden deze persoonsgegevens, zoals het door de betrokkene gebruikte IP-adres van de internettoegang,doorgegeven aan onze server. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan zoals hierboven is vermeld te allen tijde de instelling van cookies verhinderen via onze website, met behulp van de overeenkomstige aanpassing in de gebruikte webbrowser, en zo permanent de instelling van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zorgt er ook voor dat Matomo geen cookie instelt in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die Matomo al in gebruik heeft te allen tijde worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van aan het gebruik van deze internetsite gekoppelde gegevens die door Matomo zijn gegenereerd en tegen de verwerking van deze gegevens door Matomo, en de kans om een dergelijke verzameling of verwerking uit te sluiten. Hiertoe moet de betrokkene de optie "Niet bijhouden" instellen in de browser.

Bij iedere instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Op matomo.org/privacy/ kan meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen worden opgevraagd.

10. Rechtsgrond voor de verwerking

Art. 6, lid 1, onder a) van de AVG dient als rechtsgrond voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoeleinde. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene een partij is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere service, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken betreffende onze producten of diensten. Als ons bedrijf moet voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om belastingsverplichtingen na te komen, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker een letsel oploopt in ons bedrijf, en zijn of haar naam, leeftijd en gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een dokter, een ziekenhuis of een andere derde. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6, lid 1, onder d) van de AVG. Tenslotte kunnen verwerkingen ook gebaseerd zijn op Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet gedekt zijn door een van de bovenvermelde rechtsgronden, als een verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de door ons bedrijf of door een derde behartigde gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene waarvoor een bescherming van persoonsgegevens is vereist zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingen zijn met name aanvaardbaar omdat ze specifiek vermeld zijn door de Europese wetgever. Volgens de Europese wetgever kan worden uitgegaan van een legitiem belang als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Overweging 47, Zin 2 van de AVG).

11. De gerechtvaardigde belangen die worden behartigd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op Artikel 6, Lid 1, onder f) van de AVG, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en van de aandeelhouders.

12. Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode voor de opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de overeenkomstige wettelijke bewaartermijn. Als deze periode is verstreken, worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst.

13. Verstrekking van persoonsgegevens als een wettelijke of contractuele verplichting; noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen wanneer deze gegevens niet worden verstrekt

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk vereist wordt door de wet (bijv. fiscale regelgeving), of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms moet de betrokkene voor het sluiten van een overeenkomst persoonsgegevens aan ons verstrekken, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar ondertekent. Het niet-verstrekken van de persoonsgegevens heeft als gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. De betrokkene moet voordat hij of zij persoonsgegevens verstrekt contact opnemen met een werknemer. De werknemer moet voor de betrokkene verduidelijken of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

14. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij zijn een verantwoordelijk bedrijf, en maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit Privacybeleid is gegenereerd met de Privacybeleid-generator van de DGD - uw externe DPO, die werd ontwikkeld in samenwerking met German Lawyers uit WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

Piwik Web Analytics